SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR
Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805

O projektu

 

Vážené kolegyně a kolegové,

 

webový portál projektu „Systémová podpora kariérového poradenství žáků se SVP v ČR“, jemuž zkráceně říkáme „ZP Kariéra“, Vám přináší několik pohledů do dění v našem projektu.

 

Kdo jsme

Na plnění aktivit a výstupů projektu se podílí několik desítek, spíše stovek pedagogických pracovníků z celé České republiky. Užší realizační tým sdružuje cca 20 osob, spolupracujeme již dlouhá léta.  Zajímáme se a mnohdy jsme i aktivně ovlivňovali vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením. Ve školství jim dnes říkáme „žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)“.

Jsou mezi námi zejména poradenští pracovníci speciálněpedagogických center (ale i pedagogicko-psychologických poraden), také učitelé běžných i speciálních škol, ředitelé, akademičtí pracovníci. Spolupracovali jsme již dříve například na tvorbě Katalogu podpůrných opatření (www.inkluze.upol.cz), podporovali jsme desítky škol v rámci Center kolegiální podpory (www.ckp.upol.cz).

Vážíme si ochoty a podpory kolegyň a kolegů ve 27 školách z celé ČR (https://karierazp.upol.cz/zkusebni-stranka/315-2), kteří s námi spolupracují.

 

Proč ZP Kariéra?

Desítky let se aktivně podílíme na vzdělávání (nebo poradenské podpoře) žáků se SVP. Vidíme významné zlepšení vzdělávacích podmínek běžných i speciálních škol. Vidíme větší objem podpůrných opatření poskytovaných této skupině žáků.

Klademe si již delší dobu otázku zaměřenou na efektivitu poskytované podpory. Efektivitou však nerozumíme pouhé „má dáti – dal“ a hodnocení finanční náročnosti vzdělávání. Na mysli máme budoucí uplatnění „našich“ žáků. Jaké bude? Jaké jsou a budou jejich předpoklady pro úspěch na trhu práce? Budou pracovat? Mohou pracovat? Umíme rozvíjet jejich pracovní potenciál? Umíme diagnostikovat jejich schopnosti a dovednosti pro výkon té či oné práce? Máme čas se tomu vůbec věnovat?

Jinak bude odpovídat učitelka běžné školy, jinak výchovný poradce dvouleté praktické školy.

My chceme odpovídat prostřednictvím výstupů našeho projektu.

 

Co děláme

Pro zjednodušení si představme dvě hlavní součásti našeho projektu. Píšeme projekt, ale rozumíme tím škálu aktivit, činností a výstupů. První součást tvoří „přímá podpora žáků se SVP pro jejich uplatnění na trhu práce“. Tranzitní program, individuální plán podpory, plán rozvoje osobnosti, stáže u zaměstnavatelů – to vše vzniká na platformách „Center tranzitní podpory“. Pedagogové velmi rádi sdílejí své zkušenosti, získávají nové poznatky. Proto se ve druhém roce „Centra“ rozšíří do „Sítí tranzitní podpory“. Více škol, více názorů a zkušeností.

Ve druhé sekci projektu vytváříme výstupy, které posléze poskytneme všem, kteří se zabývají kariérovým poradenstvím u „naší“ skupiny žáků. Metodiky pro podporu žáků s těžšími postiženími a šest specializovaných metodik pro rozvoj pracovních kompetencí žáků s jednotlivými druhy znevýhodnění.

Navíc zpracováváme (ovšem v širokém konsenzu stovek pedagogů) náměty pro úpravu či zlepšení Rámcového vzdělávacího programu pro praktické školy jednoleté a dvouleté. Už jen dosavadní výsledky ukazují, že po 15 letech je úprava nutná.

Působnost našeho projektu je ve 12 krajích ČR, proto také zpracujeme analýzu podmínek pracovního uplatnění žáků cílové skupiny, a to jak z pohledu celku (celé ČR), tak i z pohledu jednotlivých krajů.

 

Co je naším cílem

Podpoření žáci, účastnící se stáží v rámci tranzitních programů. Spokojení pedagogové, účastníci našich seminářů, workshopů, autorských porad. Ředitelé škol, kteří ocení návrhy na možná doplnění školních vzdělávacích programů. Možná tisíce čtenářů našich metodik kariérového poradenství pro žáky s…

Chceme splnit indikátory, které nám stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, chceme, aby vše, co vytváříme, sloužilo pedagogům a žákům.

 

Těšíme se na spolupráci!

 

Za tým řešitelů
prof. Jan Michalík