SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Metodici AP SPC

Metodici AP SPC

Jméno a příjmení E-mail Garance
PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. hanak@ibsenka.cz odborný pracovník pro žáky s mentálním postižením
PaedDr. Petr Petráš petras.sokol@seznam.cz odborný pracovník pro žáky s mentálním postižením
Mgr. Eva Čadová avea@centrum.cz odborná pracovnice pro žáky s tělesným postižením
Mgr. Zuzana Žampachová zampachova@autistickaskola.cz odborná pracovnice pro žáky s poruchou autistického spektra
Mgr. Jana Barvíková jana.barvikova@seznam.cz odborná pracovnice pro žáky se sluchovým postižením
PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. lenka.felcmanova@pedf.cuni.cz odborná pracovnice pro žáky se specifickými poruchami učení a chování
Mgr. Jana Janková jankovaj@centrum.cz odborná pracovnice pro žáky se zrakovým postižením
Mgr. Renáta Vrbová, Ph.D. vrbova.re@seznam.cz odborná pracovnice pro žáky s narušenou komunikační schopností