SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Metodiky

Metodiky

Bude zpracována analýza aktuálního stavu kariérového poradenství realizovaného v resortu školství ve prospěch žáků se zdravotním postižením.

Pro všechny pedagogy zabývající se kariérovým poradenstvím (výchovní poradci, třídní učitelé, odborní poradenští pracovníci ve školách i poradenských zařízeních…) bude připraveno 6 samostatných metodik zaměřených na podporu kariérového poradenství pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, narušenou komunikační schopností a poruchami učení a s poruchou autistického spektra.

Metodiky budou obsahovat zejména:

  • charakteristiku daného znevýhodnění,
  • popis rizik vyplývajících z charakteristiky postižení pro volbu studijního oboru či příštího pracovního uplatnění,
  • průběh procesu kariérového poradenství s akcentem na specifika vyplývající z daného znevýhodnění žáka,
  • popis diagnostických postupů a nástrojů kariérového poradenství v modifikaci pro konkrétní cílovou skupinu žáků.

Metodiky budou v elektronické podobě distribuovány do základních a středních škol ČR a do školských poradenských zařízení.