SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

KA 3 „Metodická podpora cílové skupiny“

KA 3.1: Analýza stavu uplatnitelnosti vybraných skupin absolventů se SVP na trhu práce a aspektů souvisejících se vzděláváním žáků v praktických školách

  • Zpracování Analýzy uplatnitelnosti absolventů s těžkým postižením na trhu práce v ČR, minimálně 12 Analýz uplatnitelnosti absolventů s těžkým postižením na trhu práce v zapojených krajích; Analýzy koherence aktuálně platného RVP a skutečných možností stávajících absolventů praktických škol.

KA 3.2: Rukověť kariérního poradce praktické školy jednoleté a dvouleté

  • Vytvoření manuálu pro plánování přechodu žáků cílové skupiny ze systému vzdělávání na trh práce určený výchovným poradcům a dalším pedagogům praktických škol. Cílem Rukověti je podat úplný přehled o problematice zaměstnávání osob s těžkým znevýhodněním, vysvětlit roli jednotlivých aktérů v tranzitních programech, připravit zúčastněné na jeho využití v praxi a především zvýšit zaměstnatelnost absolventů praktických škol na trhu práce.

KA 3.3: Metodika kariérního poradenství pro pedagogické pracovníky pracující se žáky se SVP

  • Analýza podmínek a předpokladů úspěšného pracovního uplatnění žáka se SVP, vytvoření 6 Metodik kariérního poradenství pro pedagogické pracovníky pracující se žáky se SVP (s mentálním postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, tělesným postižením, s narušenou komunikační schopností a poruchami učení, s poruchou autistického spektra.

KA 3.4: Návrh na úpravu Rámcového vzdělávacího programu pro praktické školy (RVP PrŠ)

  • Příprava návrhu na doplnění ŠVP jednoleté a dvouleté praktické školy; vytvoření nejméně 22 inovovaných ŠVP, které budou obsahovat principy a konkrétní postupy při implementaci individuálního plánování a tranzitního programu v podmínkách konkrétních škol; zpracování návrhu na revizi RVP PrŠ jednoleté a návrhu na revizi RVP PrŠ dvouleté.