SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Vzorové ŠVP s implementací TP

Vzorové ŠVP s implementací TP


Zde naleznete vzorové ŠVP, které obsahuje oblast tranzitního programu (TP). To bylo připraveno projektovým týmem PdF a dále, společně s vybranými odborníky z praxe, precizováno. Finální dokument si mohou jednotlivé školy implementovat do svých ŠVP a to s akcentem na konkrétní podmínky dané školy, odborné profilace i specifikace žáků.

Každá škola má tak možnost oblast TP implementovat nejen do svých ročních/tematických plánů v rámci různých předmětů (např. odborné činnosti, člověk a svět práce, český jazyk apod.), ale především do ŠVP jako takového. Tímto je vytvořen prostor nejenom pro plnění obsahových aspektů TP v průběhu výuky přímo ve škole, ale mít možnost s žáky realizovat TP i mimo prostředí školy (exkurze, praxe, stáže aj.).

Školy tak mají možnost v dokumentu  detailněji charakterizovat cílovou skupinu žáků se SVP; popsat klíčové kompetence a výchovně vzdělávací strategie, které budou v rámci TP dotčeny (tj. jakých vzdělávacích oblastí se TP týká, v jakých předmětech a tematických oblastech bude TP realizován,  včetně provázanosti s průřezovými tématy). Součástí popisu by mělo být personálně a technicko-administrativní zabezpečení TP –  např. s jakými zaměstnavateli a dalšími subjekty škola při realizaci TP spolupracuje či jaké sociální služby by žáci mohli v průběhu či po ukončení školy využít.

Při práci s žáky se SVP jsou rovněž využívány nástroje plánování zaměřeného na člověka. Jedná se o konkrétní techniky a metody, s cílem vytvořit pro každého takového žáka portfolio (individuální tranzitní plán/plán samostatného způsobu života). Konkrétní nástroje a techniky práce jsou obsahem publikace Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – obecná část (ta bude k dispozici v sekci Dokumenty – Publikace).

Díky zařazení problematiky TP do ŠVP bude mj. umožněno žákům se SVP využívat možnosti individuálně či skupinově docházet a realizovat praxe (jak v rámci dané školy, tak zejména mimo ni) s cílem podporovat pracovní a sociální dovednosti. Dále mít větší možnost realizovat exkurze –  Úřady práce ČR, vybraní zaměstnavatelé jak na chráněném tak otevřeném trhu práce, včetně možnosti návštěv vybraných sociálních služeb aj.

V rámci realizací praxí klíčovou roli sehrává pozice asistenta (tzv. pracovního asistenta), který na vybraném pracovišti poskytuje žákovi či menší skupině žáků individuálně nastavenou a nutnou podporu. Dále pak pomáhá v procesu socializace a orientace na pracovišti (komunikace s personálem), s nácvikem důležitých pro-pracovních činností (cestování, oblékání, časová orientace) i s učením konkrétních pracovních postupů. Tito asistenti rovněž dohlíží na bezpečnost žáků, vyhodnocují a pracují s přiměřenými riziky. Je zcela zřejmé, že bez této podpory (personálního zabezpečení), by naplňování myšlenek TP v oblasti práce a zaměstnání, nebylo možné.