SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

TP-SPC

Dotazník pro poradenské pracovníky ve školství zabývající se KP pro žáky s postižením
(S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM)

TP - DOTAZNÍK SPC

 
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

 
Při vyplňování dotazníku prosím respektujte následující instrukce:

 1. Dotazník vyplňte právě 1x za Vaše SPC
 2. Uveďte všechny diagnostické nástroje, které ve Vašem  SPC pro kariérové poradenství používají jednotliví pracovníci (speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci)
 3. V případě, že uvádíte diagnostický nástroj, o kterém víte, že není obvykle používán a nemusí být ostatním kolegům známý či dostupný, přidejte, prosím jeho stručnou charakteristiku či kontakt na jeho dostupnost.
 4. V případě nejasností neváhejte a kontaktujte nás na adrese: baslerova@upol.cz)

 
Děkujeme za Vaši spolupráci, které si v této nelehké době velmi vážíme

Za odborný tým projektu

Pavlína Baslerová
 

1) Uveďte prosím FYZICKÝ počet odborných pracovníků ve Vašem SPC:

1. Uveďte prosím FYZICKÝ počet odborných pracovníků ve Vašem SPC*
odb. pracovníků

odb. pracovníků

odb. pracovníků

2. Uveďte, kdo se ve vašem SPC zabývá kariérovým poradenstvím (vyberte maximálně 3 z uvedených možností a seřaďte je podle intenzity jejich podílu na kariérovém poradenství

2. Uveďte, kdo se ve vašem SPC zabývá kariérovým poradenstvím*
(vyberte maximálně 3 z uvedených možností a seřaďte je podle intenzity jejich podílu na kariérovém poradenství)

 • a) Speciální pedagog určený k řešení problematiky kariérového poradenství za celé ŠPZ
 • b) Psycholog určený k řešení problematiky kariérového poradenství za celé ŠPZ
 • c) Speciální pedagog, který má klienta dlouhodobě v péči
 • d) Psycholog, který má klienta dlouhodobě v péči
 • e) Sociální pracovník
 • f) Nikdo
 • g) Jiná možnost
Vyberte možnosti v pořadí důležítosti

Příklad odpovědi:

Pokud si budete přát zvolit jako odpovědi se zohledněním důležitosti položky:

 • e) Sociální pracovník
 • c) Speciální pedagog, který má klienta dlouhodobě v péči
 • d) Psycholog, který má klienta dlouhodobě v péči

Vložte, prosím, jako odpověď písmena "ECD"
(pořadí zohledňuje otázku důležitosti - od nejdůležitějího po méně důležité).
V případě odpovědi G) Jiná odpoěvěď ji prosím upřesněte.

3. Uveďte, jakou důležitost přikládáte ve Vaší instituce kariérovému poradenství - například ve srovnání s ostatními činnostmi realizovanými ve vašem ŠPZ (0= není důležité; 1= málo důležité; 7= velmi důležité)

3. Uveďte, jakou důležitost přikládáte ve Vaší instituci kariérovému poradenství - například ve srovnání s ostatními činnostmi realizovanými ve vašem ŠPZ *
(0= není důležité;
1= málo důležité;
7= velmi důležité)
3

4. V oblasti kariérového poradenství spolupracujeme – uveďte míru spolupráce (0= není důležité; 1= málo důležité; 7= velmi důležité)

4. V oblasti kariérového poradenství spolupracujeme – uveďte míru spolupráce
(0= není důležité;
1= málo důležité;
7= velmi důležité)
a) Se školou žáka *
b) Se zákonnými zástupci žáka *
c) S Úřadem práce (IPS) *
d) S Organizacemi zabývajícími se poradenstvím pro tělesně postižené *
e) S komerčním subjektem zabývajícími se i kariérovým poradenstvím konkretizujte: *
f) S jinými *
g) Nespolupracujeme s dalšími subjekty *

5. V rámci diagnostiky kariérového poradenství v našem zařízení zjišťujeme (vyberte všechny relevantní možnosti)

5. V rámci diagnostiky kariérového poradenství v našem zařízení zjišťujeme *
(vyberte všechny relevantní možnosti)
5. V rámci diagnostiky kariérového poradenství v našem zařízení zjišťujeme (vyberte všechny relevantní možnosti) *

6. Uveďte název a případně stručný popis diagnostických nástrojů , které používáte v oblasti kariérového poradenství

6. Uveďte název a případně stručný popis diagnostických nástrojů , které používáte v oblasti kariérového poradenství *

7. Uveďte 3 nejčastěji využívané formy spolupráce se školou žáka (vašeho klienta s tělesným postižením))

7. Uveďte 3 nejčastěji využívané formy spolupráce se školou žáka (vašeho klienta s tělesným postižením)) *
7. Uveďte 3 nejčastěji využívané formy spolupráce se školou žáka (vašeho klienta s tělesným postižením)) *

8. Uveďte názvy nebo alespoň zaměření studijních oborů, o kterých se domníváte, že jsou OBECNĚ VHODNÉ pro žáka s tělesným postižením z hlediska jeho možného pracovního uplatnění (VOLNÁ ODPOVĚĎ)

8. Uveďte názvy nebo alespoň zaměření studijních oborů, o kterých se domníváte, že jsou OBECNĚ VHODNÉ pro žáka s tělesným postižením z hlediska jeho možného pracovního uplatnění*

9. Pokud je to možné, UVEĎTE NÁZVY ŠKOL (ve vašem regionu či s celorepublikovým působením), které doporučujete svým klientům vzhledem k jejich vhodnosti pro žáka s tělesným postižením .

9. Pokud je to možné, UVEĎTE NÁZVY ŠKOL (ve vašem regionu či s celorepublikovým působením), které doporučujete svým klientům vzhledem k jejich vhodnosti pro žáka s tělesným postižením .*

10. Uveďte názvy nebo alespoň zaměření studijních oborů, o kterých se domníváte, že jsou nevhodné pro žáka s tělesným postižením z hlediska jeho možného pracovního uplatnění

10. Uveďte názvy nebo alespoň zaměření studijních oborů, o kterých se domníváte, že jsou nevhodné pro žáka s tělesným postižením z hlediska jeho možného pracovního uplatnění*

11. Uveďte, které specifické dovedností u žáků s tělesným postižením doporučujete školám zařadit do vzdělávání žáka (např. prostřednictvím předmětu speciálně pedagogické péče) s cílem zvýšit práceschopnost žáka ?

11. Uveďte, které specifické dovednosti u žáků s tělesným postižením doporučujete školám zařadit do vzdělávání žáka (např. prostřednictvím předmětu speciálně pedagogické péče) s cílem zvýšit práceschopnost žáka ?*
11. Uveďte, které specifické dovedností u žáků s tělesným postižením doporučujete školám zařadit do vzdělávání žáka (např. prostřednictvím předmětu speciálně pedagogické péče) s cílem zvýšit práceschopnost žáka ? *

12. Uveďte váš odhad počtu procent těch bývalých klientů vašeho SPC, o kterých máte za posledních 5 let prokazatelné informace o jejich pracovním uplatnění, případně dalším studiu na vysoké škole? (jedná se o klienty, kteří již nejsou ve vaší přímé péči z toho důvodu, že jejich podpora skončila absolvováním základního, středního či vyššího odborného vzdělávání)

12. Uveďte váš odhad počtu procent těch bývalých klientů vašeho SPC, o kterých máte za posledních 5 let prokazatelné informace o jejich pracovním uplatnění, případně dalším studiu na vysoké škole?*
(jedná se o klienty, kteří již nejsou ve vaší přímé péči z toho důvodu, že jejich podpora skončila absolvováním základního, středního či vyššího odborného vzdělávání)
Počet procent%

13. Jakým způsobem dostáváte od klientů zpětnou vazbu o jejich dalším vzdělávání (po ukončení spolupráce s SPC) případně o jejich pracovním uplatnění?

13. Jakým způsobem dostáváte od klientů zpětnou vazbu o jejich dalším vzdělávání (po ukončení spolupráce s SPC) případně o jejich pracovním uplatnění?*
13. Jakým způsobem dostáváte od klientů zpětnou vazbu o jejich dalším vzdělávání (po ukončení spolupráce s SPC) případně o jejich pracovním uplatnění? *

14. Kompetence týmu poradenských pracovníků Vašeho SPC k poskytování kvalitního kariérového poradenství pro žáky s tělesným postižením hodnotíte takto: (0= žádné; 1= nedostačující; 7= vyčerpávající)

14. Kompetence týmu poradenských pracovníků Vašeho SPC k poskytování kvalitního kariérového poradenství pro žáky s tělesným postižením hodnotíte takto:*
(0= žádné;
1= nedostačující;
7= vyčerpávající)
14

15. Jaké informace (podporu) byste přivítali ke zkvalitnění vašich kompetencí v této oblasti? (uveďte výčet všech potřebných)

15. Jaké informace (podporu) byste přivítali ke zkvalitnění vašich kompetencí v této oblasti?
(uveďte výčet všech potřebných)
*
15. Jaké informace (podporu) byste přivítali ke zkvalitnění vašich kompetencí v této oblasti? (uveďte výčet všech potřebných) *

16. Prosíme vás o sdělení jakéhokoliv souhrnného hodnocení, názoru či postoje, kterým byste se vyjádřil/a k současné situaci v kariérovém poradenství u žáků s tělesným postižením. (VOLNÁ ODPOVĚĎ)

16. Prosíme vás o sdělení jakéhokoliv souhrnného hodnocení, názoru či postoje, kterým byste se vyjádřil/a k současné situaci v kariérovém poradenství u žáků s tělesným postižením.*