SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

RVP PrŠ dvouleté

RVP PrŠ dvouleté

Cílem aktivit spojených s úpravou RVP PrŠ dvouleté je navrhnout takovou podobu RVP, které bude zejména:

  • odpovídat aktuální situaci ve vzdělávání žáků (cílová skupina žáků PrŠ2);
  • aktualizovat obsahy vzdělávání, které neodpovídají současnému poznání světa;
  • aktualizovat obsahy vzdělávání, které jsou v rozporu s možnostmi a schopnostmi žáků navštěvujících tyto školy. 

Postup prací vedoucích k vytvoření návrhu na revizi RVP PrŠ dvouleté

  • příprava navrhovaných změn;
  • plošné šetření v PrŠ dvouletých – zjišťování názorů pdg. veřejnosti na navrhované změny;
  • vyhodnocení realizovaného šetření, příprava témat k další diskusi;
  • sestavení pracovních skupin k jednotlivým tématům;
  • příprava návrhů na řešení témat v pracovních skupinách;
  • finální zpracování návrhu revize PrŠ dvouleté.