SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program

Bude vytvořeno on-line prostředí na portálu projektu  pro získání návrhů na změny v RVP praktických škol jednoletých a praktických škol dvouletých.

Návrhy, na kterých bude minimálně 80% shoda ze strany pedagogů těchto škol z celé ČR, budou zapracovány do návrhu, který předložíme MŠMT ČR. V případě navrhovaných změn, u nichž nedojde ke shodě, budou vytvořeny z odborníků (pedagogických pracovníků těchto škol) fokusní skupiny, které rozhodnou, zda a v jaké podobě budou zapracovány do finálního návrhu.

Součástí  návrhu na doplnění či změnu RVP bude  nově zpracovaná část týkající se principů a postupů při zavádění tranzitního programu a individuálního plánování. Tranzitní program podpoří přechod absolventů z prostředí školy do světa práce. Cílem individuálního plánování je zvýšit kvalitu života těch absolventů praktických škol, kteří kvůli závažnosti svého postižení své místo na trhu práce nenacházejí.

V průběhu projektu jsou možnosti tranzitního programu ověřovány ve školách zapojených do Center tranzitního programu. V těchto školách dojde k takovým úpravám školního vzdělávacího programu, které učiní z tranzitního programu a individuálního plánování součást odborného zaměření těchto škol. Dojde k implementaci tranzitního programu a individuálního plánování do školních vzdělávacích programů těchto škol.

Tyto vzorové postupy budou moci ostatní praktické školy využít pro úpravu svých ŠVP.