SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Rodice-spc

DOTAZNÍK PRO RODIČE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚŘENÝ NA SITUACI V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ

Rodiče - DOTAZNÍK SPC

 
Vážení rodiče,

 
z důvodu zdravotního znevýhodnění je Vaše dítě klientem školského poradenského zařízení a ve vzdělávání jsou mu poskytnuta podpůrná opatření.

Myslíme, že si často kladete (a my také) otázku, jak se vzdělání Vašeho dítěte projeví v budoucím uplatnění. Pracovním či společenském.

Dovolujeme si Vás požádat o zodpovězení následujících otázek zabývajících se tím, zda a jak je Vašemu dítěti (a Vám) poskytováno kariérové poradenství. Tedy poradenství, které má napomoci lepšímu pracovnímu uplatnění Vašeho dítěte.

Stejně jako vás, rodičů, se ptáme výchovných poradců ve školách a pracovníků speciálně pedagogických center (SPC) a pedagogicko-psychologických poraden (PPP).

Naším cílem je připravit materiály, které kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zkvalitní. A v konečném důsledku povedou k lepší úrovni pracovních kompetencí, a tím i uplatnění našich dětí v pracovním procesu.

 
Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu a čas.

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
Hlavní řešitel projektu Kariéra ZP
PaedDr. Petr Petráš
předseda AP SPC

1. Vaše dítě je žákem

1. Vaše dítě je žákem*
1. Vaše dítě je žákem *

2. Vyberte prosím druh zdravotního znevýhodnění Vašeho dítěte

2. Vyberte prosím druh zdravotního znevýhodnění Vašeho dítěte*
2. Vyberte prosím druh zdravotního znevýhodnění Vašeho dítěte *

3. Poradenství týkající se volby dalšího školy (vzdělávání) či přípravy na povolání je Vašemu dítěti poskytováno: (Vyznačte na následující stupnici: X = nevím; 1= je poskytováno, ale nedostatečně; 5=je poskytováno v plné míře)

3. Poradenství týkající se volby další školy (dalšího vzdělávání) či přípravy na povolání je Vašemu dítěti poskytováno:
(Vyznačte na následující stupnici:
X = nevím;
0 = není poskytováno;
1 = je poskytováno, ale nedostatečně;
5 = je poskytováno v plné míře)
a) Pracovníkem školy, kam mé dítě dochází *
b) Pracovníkem speciálně pedagogického centra *
c) Pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny *
d) Pracovníkem jiné organizace *

4. Uveďte, jak jste spokojen/a s kariérovým poradenstvím, které je nebo bylo Vašemu dítěti poskytováno (pomohlo Vašemu dítěti při výběru střední školy(učiliště)/povolání)? (0 = poradenství nebylo poskytováno; X = nedovedu posoudit; 1 = nejsem spokojený/á vůbec; 5 = jsem velmi spokojený/á

4. Uveďte, jak jste spokojen/a s kariérovým poradenstvím, které je nebo bylo Vašemu dítěti poskytováno (pomohlo Vašemu dítěti při výběru střední školy(učiliště)/povolání)? *
4(0 = poradenství nebylo poskytováno;
4X = nedovedu posoudit;
41 = nejsem spokojený/á vůbec;
45 = jsem velmi spokojený/á)

5. Uveďte, jakým způsobem Vám byly ŠKOLOU poskytnuty informace týkající se možného dalšího studia či volby povolání vašeho dítěte

5. Uveďte, jakým způsobem Vám byly ŠKOLOU poskytnuty informace týkající se možného dalšího studia či volby povolání vašeho dítěte*
5. Uveďte, jakým způsobem Vám byly ŠKOLOU poskytnuty informace týkající se možného dalšího studia či volby povolání vašeho dítěte *

6. Uveďte, jakým způsobem Vám byly ze strany SPC nebo PPP poskytnuty informace týkající se možného dalšího studia či volby povolání vašeho dítěte


6. Uveďte, jakým způsobem Vám byly ze strany SPC nebo PPP poskytnuty informace týkající se možného dalšího studia či volby povolání vašeho dítěte *
6. Uveďte, jakým způsobem Vám byly ze strany SPC nebo PPP poskytnuty informace týkající se možného dalšího studia či volby povolání vašeho dítěte *

7. Uveďte do jaké míry je pro Vás důležité radit se s odborníky o další vzdělávací dráze či povolání Vašeho dítěte

7. Uveďte do jaké míry je pro Vás důležité radit se s odborníky o další vzdělávací dráze či povolání Vašeho dítěte
(X = nevím;
0 = není vůbec důležité;
1 = je málo důležitá;
5 = je velmi důležité)
a) S pracovníkem školy *
b) S pracovníkem SPC či PPP *
c) S pracovníkemÚřadu práce *
d) Pracovníkem jiné organizace *

8. je pro Vás při rozhodování o volbě střední školy (učiliště) pro Vaše dítě důležité vědět, jaká bude možnost jeho následného pracovního uplatnění: (0= není vůbec důležité; 1= je málo důležitá, 5 = je velmi důležité)

8. Je pro Vás při rozhodování o volbě střední školy (učiliště) pro Vaše dítě důležité vědět, jaká bude možnost jeho následného pracovního uplatnění: *
8(0 = není vůbec důležité;
81 = je málo důležité;
85 = je velmi důležité; )

9. Uveďte, jakou měrou podle Vás ovlivňuje zdravotní znevýhodnění Vašeho dítěte volbu střední školy (učiliště): (X = nevím; 0= neovlivňuje 1= ovlivňuje zanedbatelně; 5=ovlivňuje zásadně

9. Uveďte, jakou měrou podle Vás ovlivňuje zdravotní znevýhodnění Vašeho dítěte volbu střední školy (učiliště): *
9(X = nevím;
9 0 = neovlivňuje;
91 = ovlivňuje zanedbatelně;
95 = ovlivňuje zásadně)

10. Uveďte, jakou měrou podle Vás ovlivňuje zdravotní znevýhodnění Vašeho dítěte volbu jeho budoucího povolání: (X = nevím; 0= neovlivňuje 1= ovlivňuje zanedbatelně; 5=ovlivňuje zásadně

10. Uveďte, jakou měrou podle Vás ovlivňuje zdravotní znevýhodnění Vašeho dítěte volbu jeho budoucího povolání: *
10(X = nevím;
10 0 = neovlivňuje;
101 = ovlivňuje zanedbatelně;
105 = ovlivňuje zásadně; )

11. Předpokládáte, že se Vaše dítě zapojí v budoucnu do pracovního procesu

11. Předpokládáte, že se Vaše dítě zapojí v budoucnu do pracovního procesu*
11. Předpokládáte, že se Vaše dítě zapojí v budoucnu do pracovního procesu *

12. Víte, na koho se můžete ve Vašem okolí obrátit s žádostí o poradenskou podporu ve volbě povolání Vašeho dítěte v době jeho dospělosti (pokud již nebude žákem školy či klientem SPC,PPP)?

12. Víte, na koho se můžete ve Vašem okolí obrátit s žádostí o poradenskou podporu ve volbě povolání Vašeho dítěte v době jeho dospělosti (pokud již nebude žákem školy či klientem SPC, PPP)? *
12. Víte, na koho se můžete ve Vašem okolí obrátit s žádostí o poradenskou podporu ve volbě povolání Vašeho dítěte v době jeho dospělosti (pokud již nebude žákem školy či klientem SPC,PPP)? *

13. Pokud nám chcete sdělit něco dalšího k problematice kariérového poradenství, zde máte prostor:

13. Pokud nám chcete sdělit něco dalšího k problematice kariérového poradenství, zde máte prostor: *