SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Dotazník pro poradce PAS

DOTAZNÍK JE URČEN K VYPLNĚNÍ PRACOVNÍKEM ŠKOLY ZODPOVĚDNÝM ZA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ VE ŠKOLE, KTERÁ VZDĚLÁVÁ NEBO V POSLEDNÍCH TŘECH LETECH VZDĚLÁVALA ŽÁKA S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA (DÁLE JEN PAS)
DOTAZNÍK JE URČEN K VYPLNĚNÍ PRACOVNÍKEM ŠKOLY ZODPOVĚDNÝM ZA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ VE ŠKOLE, KTERÁ VZDĚLÁVÁ NEBO V POSLEDNÍCH TŘECH LETECH VZDĚLÁVALA ŽÁKA SE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA (DÁLE JEN PAS)

Část A

 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

 

obracíme se na Vás, jako na pedagoga odpovědného ve Vaší škole za kariérové poradenství. Tento dotazník se k Vám dostal z toho důvodu, že mezi žáky Vaší školy je i žák s poruchou autistického spektra.

S týmem kolegů se dlouhodobě věnujeme podmínkám vzdělávání žáků se zdravotním postižením u nás. Připravili jsme dosud řadu výstupů, které jsou ve školách hojně užívány. Za všechny uvádíme např. Katalog podpůrných opatření či metodiky k podpoře žáků se SVP - v případě Vašeho zájmu je najdete na www.inkluze.upol.cz.

Rádi bychom s vaší pomocí zmapovali, zda a jakým způsobem je ve Vaší škole realizováno kariérové poradenství zaměřené na podporu žáků s PAS.

Dotazník je anonymní. Prosíme o jeho vyplnění za celou školu – jedná se nám o vyplnění právě jednoho dotazníku za školu, nejpozději do konce ledna 2021.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu a těšíme se na spolupráci -a zejména na Vaše hodnocení kariérového poradenství u žáků s PAS.

 

PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph. D.
Metodička projektu ZP Kariéra
prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph. D.
Hlavní řešitel
 

Ps.  Na konci roku 2022 si můžete na  https://www.karierazp.upol.cz stáhnout elektronickou verzi Metodiky kariérového poradenství u žáka nejen s PAS.

 

Část A:

Vyberte druh a stupeň školy, za kterou dotazník vyplňujete

1) Služby kariérového poradenství poskytujete žákům se zrakovým postižením:

Část B:

(prosím při vyplňování této části dotazníku zhodnoťte své zkušenosti, které máte v oblasti kariérového poradenství u žáků s PAS)

1) SLUŽBY KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ POSKYTUJETE ŽÁKŮM S PAS:
VYBERTE JEDNU Z NABÍZENÝCH TŘÍ MOŽNOSTÍ. V PŘÍPADĚ VÝBĚRU ODPOVĚDI B) NEBO C) UVEĎTE SLOVNÍ KOMENTÁŘ

2) Na škále 0-5 (0= spolupráce z naší strany neprobíhá, 5= spolupráce je velmi intenzivní, N – pracovníci přes můj zájem nespolupracuji) zhodnoťte míru intenzity spolupráce s pracovníky školy, se kterými při kariérovém poradenství pro žáky s PAS spolupracujete.

2) NA ŠKÁLE 0-5
(0 = SPOLUPRÁCE Z NAŠÍ STRANY NEPROBÍHÁ,
5 = SPOLUPRÁCE JE VELMI INTENZIVNÍ,
N = PRACOVNÍCI PŘES MŮJ ZÁJEM NESPOLUPRACUJI
X = BEZ ODPOVĚDI)

zhodnoťte míru intenzity spolupráce s pracovníky školy, se kterými při kariérovém poradenství pro žáky s PAS spolupracujete.
Hodnocení pozice, kterou zastáváte vy, vynechejte
a) výchovný poradce *
b) školní speciální pedagog *
c) školní psycholog *
d) třídní učitel *
e) učitel vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (týká se základní školy) *
f) jiní *

3) Na škále 0-5 (0= spolupráce z naší strany neprobíhá, 5= spolupráce je velmi intenzivní, N – organizace přes náš zájem nespolupracuji)) zhodnoťte míru intenzity spolupráce s institucemi v rámci kariérového poradenství pro žáky s PAS mimo školu?

3) NA ŠKÁLE 0-5
(0 = SPOLUPRÁCE Z NAŠÍ STRANY NEPROBÍHÁ,
5 = SPOLUPRÁCE JE VELMI INTENZIVNÍ,
N = PRACOVNÍCI PŘES MŮJ ZÁJEM NESPOLUPRACUJI
X = BEZ ODPOVĚDI)

zhodnoťte míru intenzity spolupráce s institucemi v rámci kariérového poradenství pro žáky s PAS mimo školu?
a) SPC pro PAS *
b) PPP *
c) Úřad práce (IPS) *
d) NAUTIS *
e) ZA SKLEM *
f) KŘESADLO HK *
g) INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV *
h) PASPOINT *
i) RAIMAN *
j) AGAPO *
k) Jiná organizace *

4) Na škále 0-5 (0= spolupráce z naší strany neprobíhá, 5= spolupráce je velmi intenzivní, N – zákonní zástupci přes náš zájem nespolupracuji) uveďte intenzitu využívání dané formy spolupráce školy s rodiči žáka s PAS v oblasti kariérového poradenství

4) NA ŠKÁLE 0-5
(0 = spolupráce z naší strany neprobíhá,
5 = SPOLUPRÁCE JE VELMI INTENZIVNÍ,
N = zákonní zástupci přes náš zájem nespolupracuji
X = BEZ ODPOVĚDI)

uveďte intenzitu využívání dané formy spolupráce školy s rodiči žáka s PAS v oblasti kariérového poradenství
a) formou individuálních konzultací *
b) formou skupinových informačních schůzek, kde jsou přítomni i další rodiče *
c) formou předání informačních letáků *
d) formou předání odkazů na internet *
e) formou předání kontaktů na odborná pracoviště *
f) jiným způsobem *

5) Na škále 0-5 (0= na tuto oblast není spolupráce zaměřená, 5= spolupráce v této oblasti je velmi intenzivní, N – zákonní zástupci přes náš zájem v této oblasti nespolupracuji) uveďte intenzitu spolupráce se zákonnými zástupci žáků s PAS v oblasti kariérového poradenství v jednotlivých oblastech

5) NA ŠKÁLE 0-5
(0 = na tuto oblast není spolupráce zaměřená,
5= SPOLUPRÁCE JE VELMI INTENZIVNÍ,
N = zákonní zástupci přes náš zájem v této oblasti nespolupracuji
X = BEZ ODPOVĚDI)

uveďte intenzitu spolupráce se zákonnými zástupci žáků s PAS v oblasti kariérového poradenství v jednotlivých oblastech
a) na poskytování a konzultaci výstupů z diagnostiky studijních předpokladů a pracovního potenciálu žáka *
b) na poskytování informací o studijních oborech vhodných pro žáka s PAS *
c) na poskytování informací o nabídce škol (nabízené obory, dny otevřených dveří atd.) nebo zaměstnavatelů *
d) na poskytování informací o službách zaměřených na kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením *
e) na jinou oblast (uveďte prosím konkrétně) *

6) Vyberte a seřaďte 3 nejčastěji využívané formy spolupráce s pracovníky speciálně pedagogického centra (SPC) v oblasti kariérového poradenství pro žáky s PAS 3 vybrané položky seřaďte podle četnosti využívání, na prvním místě uveďte nejčastěji využívanou formu

6) Vyberte a seřaďte 3 nejčastěji využívané formy spolupráce s pracovníky speciálně pedagogického centra (SPC) v oblasti kariérového poradenství pro žáky s PAS
3 vybrané položky seřaďte podle četnosti využívání, na prvním místě uveďte nejčastěji využívanou formu

7) Uveďte názvy nebo alespoň zaměření studijních oborů, o kterých se domníváte, že jsou VHODNÉ pro žáka s PAS z hlediska jeho možného pracovního uplatnění místo pro podrobnější komentář

7) Uveďte názvy nebo alespoň zaměření studijních oborů, o kterých se domníváte, že jsou VHODNÉ pro žáka s PAS z hlediska jeho možného pracovního uplatnění*

8) Uveďte názvy nebo alespoň zaměření studijních oborů, o kterých se domníváte, že jsou NEVHODNÉ pro žáka s PAS z hlediska jeho možného pracovního uplatnění

8) Uveďte názvy nebo alespoň zaměření studijních oborů, o kterých se domníváte, že jsou NEVHODNÉ pro žáka s PAS z hlediska jeho možného pracovního uplatnění *

9) Uveďte, které specifické dovedností u žáků s PAS VE VAŠÍ ŠKOLE cíleně rozvíjíte (např. prostřednictvím předmětu speciálně pedagogické péče)? Vyberte všechny u Vás realizované možnosti

9) Uveďte, které specifické dovedností u žáků s PAS VE VAŠÍ ŠKOLE cíleně rozvíjíte (např. prostřednictvím předmětu speciálně pedagogické péče)?*
Vyberte všechny u Vás realizované možnosti

10) Ve kterém ročníku Vaší školy u žáků s PAS začínáte systematicky s kariérovým poradenstvím?

10) Ve kterém ročníku Vaší školy u žáků s PAS začínáte systematicky s kariérovým poradenstvím?*

11) Kdo se ve Vaší škole zabývá diagnostikou studijních předpokladů u žáka s PAS (uveďte maximálně 3 pracovní pozice a seřaďte je podle intenzity jejich zapojení od nejintenzivnější míry zapojení)

11) Kdo se ve Vaší škole zabývá diagnostikou studijních předpokladů u žáka s PAS
(uveďte maximálně 3 pracovní pozice a seřaďte je podle intenzity jejich zapojení od nejintenzivnější míry zapojení)

12) Kdo se ve Vaší škole zabývá posuzování pracovního potenciálu žáka s PAS (uveďte maximálně 3 pracovní pozice a seřaďte je podle intenzity jejich zapojení od nejintenzivnější míry zapojení)

12) Kdo se ve Vaší škole zabývá posuzování pracovního potenciálu žáka s PAS
(uveďte maximálně 3 pracovní pozice a seřaďte je podle intenzity jejich zapojení od nejintenzivnější míry zapojení)

13) Jakým způsobem probíhá diagnostika v oblasti kariérového poradenství u žáka s PAS Seřaďte podle významu, který podle Vás jednotlivé způsoby diagnostiky v dané oblasti kariérového poradenství mají – a to tak, že na prvním místě uvedete ten nejvýznamnější

13) Jakým způsobem probíhá diagnostika v oblasti kariérového poradenství u žáka s PAS *

Seřaďte podle významu, který podle Vás jednotlivé způsoby diagnostiky v dané oblasti kariérového poradenství mají – a to tak, že na prvním místě uvedete ten nejvýznamnější (PRO VYŠŠÍ PŘEHLEDNOST JSOU MOŽNÉ OBLASTI DIAGNOTIKY UVEDENY V NÁSLEDUJÍCÍM BLOKU).

a) Posuzování míry dosažení kompetencí, které jsou dány RVP
b) posuzování míry dosažení očekávaných výstupů ze vzdělávání
c) Analýza vzdělávacích výsledků žáka
d) Diagnostika zaměřená na práceschopnost žáka
e) Posuzování osobnostních rysů a volních předpokladů žáka
f) identifikace limitů, které vyplývají z PAS v celkovém kontextu životních podmínek žáka
g) Diagnostika žákových preferencí v dalším vzdělávání/volbě povolání
h) Jiné

14) Jakým způsobem dostáváte od absolventů vaší školy s PAS zpětnou vazbu o jejich dalším vzdělávání případně o pracovním uplatnění? Vyberte všechny relevantní možnosti

14) Jakým způsobem dostáváte od absolventů vaší školy s PAS vazbu o jejich dalším vzdělávání případně o pracovním uplatnění?*
Vyberte všechny relevantní možnosti..

15) Domníváte se, že máte dostatek kompetencí k poskytování kvalitního kariérového poradenství pro žáky s PAS?

15) Domníváte se, že máte dostatek kompetencí k poskytování kvalitního kariérového poradenství pro žáky s PAS?*

16) Jaké informace (podporu) byste přivítal ke zkvalitnění Vašich kompetencí v této oblasti? Vyberte všechny relevantní možnosti

16) Jaké informace (podporu) byste přivítal ke zkvalitnění Vašich kompetencí v této oblasti?*
Vyberte všechny relevantní možnosti.

17) Prosíme Vás o sdělení jakéhokoliv souhrnného hodnocení, názoru či postoje, kterým byste se vyjádřil/a k současné situaci v kariérovém poradenství u žáků s PAS

17) Prosíme Vás o sdělení jakéhokoliv souhrnného hodnocení, názoru či postoje, kterým byste se vyjádřil/a k současné situaci v kariérovém poradenství u žáků s PAS.*